آئین نامه ها
تاریخعنوانفایل
95/09/22 نامه مربوط به تکمیل فرم مزد95
93/01/28 سقف معافیت مالیاتی سال 93
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ يازدهم‌ - مقـررات‌ مختلف
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ دهم‌ - تخلفات‌ ـ مقررات‌
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ نهم - مقررات‌ كلي‌ راجع‌
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ هشتم‌ - ازدواج‌ و عائله
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ هفتم‌ - مــرگ‌
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ ششم‌ - بـازنشستـگي‌
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ پنجم‌ - از كـارافتـادگـي
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ چهارم‌ حوادث‌ و بيماريها
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـي‌
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد
92/12/12 قوانین تامین اجتماعی فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ - كلیات‌
92/12/26 بخشنامه مزد 93