آئین نامه ها
تاریخعنوانفایل
قوانين /قانون کار فصل 12 - مقررات متفرقه
قوانين /قانون کار فصل 11 - جرائم و مجازاتها
قوانين /قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه ك
قانون کار >> فصل دهم – شورایعای کار
قانون کار >> فصل نهم – مراجع حل اختلاف
قانون کار >> فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران
قانون کار >> فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دسته ج
قانون کار >> فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمایی
قانون کار >> فصل پنجم – آموزش و اشتغال
قانون کار >> فصل چهارم – حفاظت فنی و بهداشت کار
قانون کار >> فصل سوم – شرایط کار
قانون کار >> فصل دوم – قرارداد کار
قانون کار >> فصل اول – تعاریف کلی و اصولی